Dé relatiecoach voor iedereen met kinderen die verantwoordelijkheid wil nemen voor relatiegeluk

Algemene voorwaarden

Annemieke Visser Coaching gevestigd te Doorn, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 71212124.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, programma’s, opdrachten, werkzaamheden en overeenkomsten van Annemieke Visser Coaching waarop Annemieke Visser Coaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Ze zijn tevens van toepassing als de opdrachtgever zelf cliënt is en op de relatie met de cliënt.

Deze algemene voorwaarden gelden onherroepelijk mede ten behoeve van werknemers van Annemieke Visser Coaching, door Annemieke Visser Coaching ingeschakelde derden en personen voor wiens handelen of nalaten Annemieke Visser Coaching aansprakelijk kan zijn.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Definities
In deze algemene voorwaarden is:

de opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de diensten van Annemieke Visser Coaching;
de opdracht: de overeenkomst tussen Annemieke Visser Coaching en de opdrachtgever;
de cliënt: de persoon (of personen) die door Annemieke Visser Coaching is geaccepteerd voor therapie, coaching, training of cursus en die voor die begeleiding heeft gekozen op basis van vrijwilligheid en met de bereidheid tot persoonlijke inzet. De cliënt heeft ook ingestemd met de bepalingen in deze algemene voorwaarden die hem of haar aangaan.

Inspanningsverplichting Annemieke Visser Coaching
Annemieke Visser Coaching verplicht zich tot het naar beste kunnen, inzicht en vermogen uitvoeren van de werkzaamheden zoals omschreven in de opdracht.
Annemieke Visser Coaching heeft als doel de opdrachtgever te helpen bij het halen van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet Annemieke Visser Coaching door middel van therapie, training, cursus, advies of coaching. Annemieke Visser Coaching heeft dus een inspanningsverplichting om naar beste kennis en kunde te begeleiden. Resultaten zijn echter van meerdere factoren en omstandigheden afhankelijk, waaronder mede de inspanningen van opdrachtgever of cliënt zelf. Gezien de aard van deze werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet worden gegarandeerd.

Opdrachten
Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Annemieke Visser Coaching. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Artikelen 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
De opdracht vangt aan door een intake of kennismakingsgesprek met de cliënt.
De cliënt stelt de benodigde informatie, tijd en medewerking die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht beschikbaar. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. De cliëntstaat ervoor in dat hij alle essentiële informatie aan Annemieke Visser Coaching verstrekt.
Annemieke Visser Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Annemieke Visser Coaching is uit gegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Annemieke Visser Coaching brengt bij een coach/therapie traject een voorstel/offerte uit met daarin onder meer een opgave van de kosten. De opdrachtgever/cliënt gaat akkoord met een voorstel/offerte, waarna een overeenkomst tot stand is gekomen, indien de opdrachtgever/cliënt hiervoor één of meerdere betalingen verricht aan Annemieke Visser Coaching en/of zodra de opdrachtgever/cliënt verschijnt op de eerste afspraak.

Indien de opdrachtgever/cliënt deelneemt aan een van de programma’s van Annemieke Visser Coaching zal voor aanvang van het programma het volledige bedrag betaald worden tenzij de deelnemer kiest voor betaling in termijnen (indien deze optie aangeboden wordt).
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Annemieke Visser Coaching de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

De opdrachtgever vrijwaart Annemieke Visser Coaching voor schadevergoedingsvorderingen van derden die verband houden met voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, inclusief de kosten van verweer tegen die vorderingen.

Annulering
Annulering van deelname aan trajecten of programma’s. Indien de cliënt heeft toegezegd deel te nemen aan een coach/therapie traject of een van de (online) programma’s van Annemieke Visser Coaching, zal Annemieke Visser Coaching een startdocument maken. Mocht de cliënt na toezegging alsnog afzien van het coach/therapie traject of deelname aan het (online) programma, dan zal Annemieke Visser Coaching EUR 250,- in rekening brengen voor de verrichte werkzaamheden. Annulering van een traject of (online) programma is niet mogelijk nadat het traject of programma is gestart.

Annulering van afspraken. Een afspraak kan geannuleerd worden door een e-mail te sturen naar het e-mail adres van Annemieke Visser Coaching zoals aangegeven op de website annemiekevissercoaching.nl/contact. Annulering is kosteloos indien dit minimaal 24 uur voor de tijd van de afspraak gedaan wordt. In het geval dat de annulering minder dan 24 van te voren plaats vindt, wordt het volledige bedrag van de betreffende sessie in rekening gebracht of in mindering gebracht van het aantal sessies dat de client nog tegoed heeft.

Voor de annulering van overige evenementen zoals live-dagen of workshops gelden eventuele voorwaarden die voor het betreffende evenement schriftelijk worden vastgelegd.

In het geval dat de opdrachtgever/cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is Annemieke Visser Coaching gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van  aanspraak op de overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht van Annemieke Visser Coaching op volledige schadevergoeding.

Einde overeenkomst
De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van de opdracht;
door ontbinding van Annemieke Visser Coaching;
met wederzijds goedvinden;
door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever/cliënt.

Overmacht
Indien er zich omstandigheden voordoen waar Annemieke Visser Coaching geen invloed op heeft en die haar niet zijn aan te rekenen, kan Annemieke Visser Coaching zich beroepen op overmacht. Er is sprake van overmacht als Annemieke Visser Coaching na de totstandkoming van de overeenkomst niet aan  verplichtingen kan voldoen als gevolg van een oorzaak of situatie die buiten de schuld of risicosfeer van Annemieke Visser Coaching ligt. Voorbeelden hiervan zijn ziekte, maar ook zaken zoals brand, waterschade, overstroming, werkstaking bij bezorgdiensten, overheidsmaatregelen, een pandemie of epidemie of bijvoorbeeld rellen en overige belemmeringen. De opsomming uit dit artikel zijn voorbeelden om een beeld te geven, maar er kunnen ook andere situaties zijn die hier niet zijn genoemd maar die wel onder overmacht vallen. De verplichtingen van Annemieke Visser Coaching kunnen dan ten hoogste twee maanden worden opgeschort. Na die termijn zijn partijen bevoegd om de overeenkomst, zonder tussenkomst van de rechter,  te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien Annemieke Visser Coaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever/cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Betaling en tarieven
Bij therapie- of coachingsopdrachten, online cursussen en trainingen wordt altijd vooraf voldaan, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever/cliënt. Op de totale kosten wordt het geldende BTW-tarief in rekening gebracht.
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Annemieke Visser Coaching aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim.
Declaraties worden door opdrachtgever goedgekeurd door betaling of als niet binnen 30 dagen schriftelijk wordt gereageerd. Indien de opdrachtgever in gebreke van betaling blijft kan Annemieke Visser Coaching de vordering incasseren en de uitvoering van de opdracht opschorten. De incassokosten van Annemieke Visser Coaching door bedoelde nalatigheid om tijdig te betalen, zijn voor rekening van opdrachtgever.
De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de declaraties van Annemieke Visser Coaching op te schorten of de declaraties te betalen door middel van verrekening.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever/cliënt zullen de vorderingen van Annemieke Visser Coaching en de verplichtingen van de opdrachtgever/cliënt jegens Annemieke Visser Coaching onmiddellijk opeisbaar zijn.

Vertrouwelijkheid
Informatie en gegevens van de cliënt worden als vertrouwelijk aangemerkt en slechts na overleg met de cliënt aan derden verstrekt.

Intellectueel eigendom
Alle door Annemieke Visser Coaching verstrekte stukken, zoals trainingen, lessen, cursusmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz. zijn en blijven eigendom van Annemieke Visser Coaching.
Deze verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Annemieke Visser Coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
Annemieke Visser Coaching behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Beperking aansprakelijkheid
Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan Annemieke Visser Coaching nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.
Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Annemieke Visser Coaching of van met leiding van haar bedrijf belaste personen, is Annemieke Visser Coaching nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de opdracht.
Werknemers van Annemieke Visser Coaching zijn nimmer persoonlijk aansprakelijk tegenover de opdrachtgever.
Het recht op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of behoorde te zijn met de schade en de aansprakelijkheid van Annemieke Visser Coaching.
De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheden zoals opgenomen in de voorgaande artikelleden is nadrukkelijk ook van toepassing jegens de cliënt.

Klachten
Annemieke Visser Coaching heeft als uitgangspunt het sociaal en correct omgaan met haar cliënten. Toch kan het gebeuren dat de opdrachtgever ontevreden is over de manier waarop hij door Annemieke Visser Coaching is behandeld. Een klacht betekent dat er iets is misgegaan met de dienstverlening. Het is dus niet alleen voor de opdrachtgever en/of cliënt, maar ook voor Annemieke Visser Coaching van belang om deze klacht in behandeling te nemen.
Voor de afhandeling van klachten maakt Annemieke Visser Coaching gebruik van de klachtencommissie van de beroepsvereniging NOBCO waar Annemieke Visser Coaching bij is aangesloten.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Annemieke Visser Coaching.
Indien een klacht gegrond is, zal Annemieke Visser Coaching de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever/cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Gediplomeerde
EFT-therapeuten

logo eft therapeut

Aangesloten bij:
NOBCO

logo nobco

Partner van:
Ouders.nl

logo ouders

Annemieke Visser
In de media:

annemieke visser in de media icoon

Stellen uit o.a. deze steden hervonden al hun relatiegeluk:

Amsterdam | AmersfoortEde  |   Haarlem   | Utrecht | Veenendaal | Zeist

Ja! Ik wil het gratis e-book met liefdesquiz downloaden.

Kom maar op met die tips om mijn relatie te verbeteren!

Privacyverklaring

Hebbes! Check snel je e-mail om 'm te downloaden.

Download nu

Jij begrijpt mij niet!

5 hacks om je weer geliefd en begrepen te voelen door je partner

Wil jij minder ruzie en onbegrip en meer plezier en verbinding. Dan is dit e-boek perfect voor jou, zelfs als je denkt dat er met je partner niet te praten valt.

Privacyverklaring

You have Successfully Subscribed!

Download nu

Jij begrijpt mij niet!

5 hacks om je weer geliefd en begrepen te voelen door je partner

Wil jij minder ruzie en onbegrip en meer plezier en verbinding. Dan is dit e-boek perfect voor jou, zelfs als je denkt dat er met je partner niet te praten valt.

Privacyverklaring

You have Successfully Subscribed!