fbpx

Dé relatiecoach voor iedereen met kinderen die verantwoordelijkheid wil nemen voor relatiegeluk

Algemene voorwaarden

Annemieke Visser Coaching gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 71212124.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, programma’s, opdrachten, werkzaamheden en overeenkomsten van Annemieke Visser Coaching waarop Annemieke Visser Coaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Ze zijn tevens van toepassing als de opdrachtgever zelf cliënt is en op de relatie met de cliënt.

Deze algemene voorwaarden gelden onherroepelijk mede ten behoeve van werknemers van Annemieke Visser Coaching, door Annemieke Visser Coaching ingeschakelde derden en personen voor wiens handelen of nalaten Annemieke Visser Coaching aansprakelijk kan zijn.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Definities
In deze algemene voorwaarden is:

de opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de diensten van Annemieke Visser Coaching;
de opdracht: de overeenkomst tussen Annemieke Visser Coaching en de opdrachtgever;
de cliënt: de persoon die door Annemieke Visser Coaching is geaccepteerd voor coaching of training en die voor die begeleiding heeft gekozen op basis van vrijwilligheid en met de bereidheid tot persoonlijke inzet. De cliënt heeft ook ingestemd met de bepalingen in deze algemene  voorwaarden die hem of haar aangaan.

Inspanningsverplichting Annemieke Visser Coaching
Annemieke Visser Coaching verplicht zich tot het naar beste kunnen, inzicht en vermogen uitvoeren van de werkzaamheden zoals omschreven in de opdracht.
Annemieke Visser Coaching heeft als doel de opdrachtgever te helpen bij het halen van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet Annemieke Visser Coaching door middel van training, advies of coaching. Annemieke Visser Coaching heeft dus een inspanningsverplichting om naar beste kennis en kunde te begeleiden. Resultaten zijn echter van meerdere factoren en omstandigheden afhankelijk, waaronder mede de inspanningen van cliënt zelf. Gezien de aard van deze werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet worden gegarandeerd.

Opdrachten
Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Annemieke Visser Coaching. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Artikelen 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
De opdracht vangt aan door een intake met de opdrachtgever, dan wel met de cliënt.
De opdrachtgever stelt de benodigde informatie, tijd en medewerking die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht beschikbaar. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie aan Annemieke Visser Coaching verstrekt.
Annemieke Visser Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Annemieke Visser Coaching is uit gegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Annemieke Visser Coaching brengt bij een persoonlijk coachtraject een voorstel/offerte uit met daarin onder meer een opgave van de kosten. De opdrachtgever/cliënt gaat akkoord met een voorstel/offerte indien de opdrachtgever/cliënt hiervoor een of meerdere betalingen verricht aan Annemieke Visser Coaching.
Aangaande het relatiecoachingsprogramma “Jouw Droomrelatie” betaalt deelnemer aan Annemieke Visser Coaching voor aanvang van het programma het volledige bedrag tenzij de deelnemer kiest voor betaling in termijnen (indien deze optie aangeboden wordt).
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Annemieke Visser Coaching de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

De opdrachtgever vrijwaart Annemieke Visser Coaching voor schadevergoedingsvorderingen van derden die verband houden met voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, inclusief de kosten van verweer tegen die vorderingen.

Q&A sessies Jouw Droomrelatie
Elk deelnemend stel heeft recht op een Q&A sessie na het volgen van elke masterclass. Het doel van deze Q&A sessies is om de impact van de masterclass te vergroten. Daarom is het alleen mogelijk om een Q&A te volgen als de opdrachtgever het werkboek tenminste 24 uur van te voren instuurt. Daarnaast zijn Q&A sessies niet cumulatief: het is dus niet mogelijk om Q&A ttijd op te sparen en om te zetten in een coachingsessie van 2 uur.

Annulering
Annulering “Jouw Droomrelatie” programma: de opdrachtgever/cliënt heeft het recht op teruggave van het volledig betaalde bedrag indien er voldaan wordt aan de volgende eisen: 1) de opdrachtgever verzoekt Annemieke Visser Coaching per e-mail om restitutie. Bij dit verzoek voegt de deelnemer de ingevulde opdrachten van Masterclass 1 en Masterclass 2. Zodra de Opdrachtgever toegang heeft tot Masterclass 3, vervalt de Garantieregeling. Indien de opdrachtgever coachingsessie(s) heeft genoten alvorens het inroepen van de Garantieregeling, zullen de kosten van deze sessie(s) van het te retourneren bedrag worden afgetrokken. Het gangbare tarief voor een coachingssessie is te vinden bij de veelgestelde vragen op de website Relatiecoaching.

Annulering pakket coaching sessies: aangaande de annulering van een pakket coaching sessies heeft de opdrachtgever/cliënt zonder opgaaf van reden het recht op volledige restitutie van het bedrag nadat het intake gesprek heeft plaatsgevonden maar tot maximaal 48 uur voordat de eerste coaching sessie plaats zou vinden. Hierna vervalt dit recht.

Annulering afspraak voor coaching sessie: een afspraak kan geannuleerd worden door een e-mail te sturen naar liefde@annemiekevissercoaching.nl. Annulering is kostenloos indien dit minimaal 48 uur voor de tijd van de afspraak gedaan wordt. Wordt de annulering gedaan tussen 24 – 48 voor de afspraak, dan wordt 50% van de kosten van de betreffende sessie in rekening gebracht. In het geval dat de annulering minder dan 24 van te voren plaats vindt, wordt het volledige bedrag van de betreffende sessie in rekening gebracht.

Annulering afspraak voor Masterclass Q&A sessie: een afspraak kan geannuleerd worden door een e-mail te sturen naar liefde@annemiekevissercoaching.nl. Indien de annulering later dan 48 uur van tevoren plaatsvindt, vervalt het recht van de cliënt op de Q&A sessie van de betreffende Masterclass.

De cliënt heeft geen recht op restitutie bij aankoop van online producten zoals e-books en overige programma’s.

Voor de annulering van overige evenementen zoals live-dagen of work shops gelden eventuele voorwaarden die voor het betreffende evenement schriftelijk worden vastgelegd.

In het geval dat de opdrachtgever/cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is Annemieke Visser Coaching gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van  aanspraak op de overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht van Annemieke Visser Coaching op volledige schadevergoeding.

Einde overeenkomst
De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
aan het einde van een eventueel overeengekomen duur van de opdracht;
door ontbinding van Annemieke Visser Coaching;
met wederzijds goedvinden;
door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever/cliënt.

Overmacht
Indien er zich omstandigheden voordoen waar Annemieke Visser Coaching geen invloed op heeft en die haar niet zijn aan te rekenen, kan Annemieke Visser Coaching zich beroepen op overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Annemieke Visser Coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Annemieke Visser Coaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Annemieke Visser Coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Annemieke Visser Coaching haar verbintenis had moeten nakomen.
De verplichtingen van Annemieke Visser Coaching kunnen dan ten hoogste twee maanden worden opgeschort. Na die termijn zijn partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Annemieke Visser Coaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever/cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Betaling en tarieven
Bij coachingsopdrachten wordt altijd vooraf voldaan, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever/cliënt. Bij Jouw Droomrelatie kan in overleg worden gekozen voor betaling in meerdere.
Bij trainingen en workshops vindt declaratie plaats op basis van uitgevoerde (deel-)opdrachten, waarbij declaratiemomenten schriftelijk worden vastgelegd.
Op de totale kosten wordt het geldende BTW-tarief in rekening gebracht.
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Annemieke Visser Coaching aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever/cliënt in verzuim.
Declaraties worden door opdrachtgever/cliënt goedgekeurd door betaling of als niet binnen 14 dagen schriftelijk wordt gereageerd. Indien de opdrachtgever/cliënt in gebreke van betaling blijft kan Annemieke Visser Coaching de vordering incasseren en de uitvoering van de opdracht opschorten. De incassokosten van Annemieke Visser Coaching door bedoelde nalatigheid om tijdig te betalen, zijn voor rekening van opdrachtgever.
De opdrachtgever/cliënt is niet gerechtigd de betaling van de declaraties van Annemieke Visser Coaching op te schorten of de declaraties te betalen door middel van verrekening.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever/cliënt zullen de vorderingen van Annemieke Visser Coaching en de verplichtingen van de opdrachtgever/cliënt jegens Annemieke Visser Coaching onmiddellijk opeisbaar zijn.

Vertrouwelijkheid
Informatie en gegevens van de cliënt worden als vertrouwelijk aangemerkt en slechts na overleg met de cliënt aan derden verstrekt.

Intellectueel eigendom
Alle door Annemieke Visser Coaching verstrekte stukken, zoals trainingen, lessen, cursusmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz. zijn en blijven eigendom van Annemieke Visser Coaching.
Deze verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Annemieke Visser Coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
Annemieke Visser Coaching behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Beperking aansprakelijkheid
Annemieke Visser Coaching heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Hiscox.
Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan Annemieke Visser Coaching nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.
Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Annemieke Visser Coaching of van met leiding van haar bedrijf belaste personen, is Annemieke Visser Coaching nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de opdracht.
Werknemers van Annemieke Visser Coaching zijn nimmer persoonlijk aansprakelijk tegenover de opdrachtgever.
Het recht op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of behoorde te zijn met de schade en de aansprakelijkheid van Annemieke Visser Coaching.
De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheden zoals opgenomen in de voorgaande artikelleden is nadrukkelijk ook van toepassing jegens de cliënt.

Klachten
Annemieke Visser Coaching heeft als uitgangspunt het sociaal en correct omgaan met haar cliënten. Toch kan het gebeuren dat de opdrachtgever ontevreden is over de manier waarop hij door Annemieke Visser Coaching is behandeld. Een klacht betekent dat er iets is misgegaan met de dienstverlening. Het is dus niet alleen voor de opdrachtgever en/of cliënt, maar ook voor Annemieke Visser Coaching van belang om deze klacht in behandeling te nemen.
Voor de afhandeling van klachten maakt Annemieke Visser Coaching gebruik van de klachtencommissie van de beroepsvereniging NOBCO waar Annemieke Visser Coaching bij is aangesloten.
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever/cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Annemieke Visser Coaching.
Indien een klacht gegrond is, zal Annemieke Visser Coaching de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever/cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Gediplomeerd
EFT-therapeut

logo eft therapeut

Partner van:
Ouders.nl

logo ouders

Partner van:
Nanny Nina

logo nanny nina

Aangesloten bij:
NOBCO

logo nobco

Ja! Ik wil het gratis e-book met liefdesquiz downloaden.

Kom maar op met die tips om mijn relatie te verbeteren!

Privacyverklaring

Hebbes! Check snel je e-mail om 'm te downloaden.